Kirjoittaja Aihe: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015  (Luettu 2953 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa wade

 • Konkari
 • Viestejä: 1559
Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« : ti 10.03.2015, 11:47:05 »
Pohdin ensin että laittaisin tämän aihion Eduskuntavaalit 2015 -ketjuun. Ajattelin kuitenkin että kunkin puolueen eduskuntavaaliohjelma on niin laaja, että ketjun seuraaminen kävisi haastavaksi. Minusta on siis parempi avata jokaisen puolueen eduskuntavaalikampanjalle oma aihionsa. Lähtökohdaksi on hyvä ottaa eduskuntavaaliohjelma, ja tässä Vasemmistoliiton teemat:

1    Vähennetään työttömyyttä paremmalla talouspolitiikalla
•   Talouden elvyttämiseksi ja työllisyyden nostamiseksi toteutetaan laaja julkisten investointien ohjelma, joka kohdennetaan infrastruktuurin parantamiseen, kansalaisten palvelujen ja ostovoiman turvaamiseen sekä uuden teollisuuden perustan kehittämiseen. Investoinnit maksavat itsensä takaisin talouskasvun kautta muutamassa vuodessa. Julkisen talouden tulot ja palveluiden rahoitus vahvistuvat, sekä pitkän aikavälin velkaantuminen voidaan taittaa.
•   Julkisia talouksia koskevat sopimukset on neuvoteltava uudelleen. Liikkumavaraa tulokselliseen talouspolitiikkaan ei tule kaventaa meno- tai velkarajoitteilla.
•   Rakennetaan tutkimuksella ja kehityksellä uutta teollista perustaa ja edesautetaan siirtymistä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään talouteen. Kehitetään uusia hyväkatteisia tuotteita vientiin. ICT:n ja vihreän teknologian puolella on jo nyt eniten kasvua, lähivuosina on odotettavissa lisää.
•   Korjataan homekoulut, rapistuneet raiteet, tiet ja sillat, sekä aikaistetaan tärkeitä liikenneinvestointeja. Rakennetaan kipeästi kaivattuja kohtuuhintaisia asuntoja. Hankkeet on käynnistettävä nyt, kun on paljon työtöntä työvoimaa ja rakentaminen on nousukautta edullisempaa.
•   Korjataan kuntien työntekijävajetta ja parannetaan palveluiden laatua valtion tukea kasvattamalla. Kouluihin, päiväkoteihin, vanhainkoteihin, lastensuojeluun sekä muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan lisää työntekijöitä.
•   Julkisissa hankinnoissa otetaan huomioon ympäristö- sekä sosiaaliset näkökohdat ja vaikeassa tai haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä tuetaan. On käytettävä toimintamalleja, joilla julkisiin hankintoihin käytettävät resurssit jäävät tukemaan paikallistaloutta ja työllisyyttä.
•   Parannetaan pienituloisten toimeentuloa. Pienituloisiin kohdistuvat veronkorotukset ja tukien leikkaukset heikentävät ostovoimaa ja pahentavat työttömyyttä.
•   Muutetaan valtion omistajapolitiikka aktiiviseksi ja työllisyyttä tukevaksi. Valtion maksamat velan korot ovat valtion omistusten tuottoja pienempiä. Lopetetaan kansallisomaisuuden myynti ja varmistetaan, että keskeiset teollisuusyritykset pitävät tuotantonsa ja pääkonttorinsa Suomessa. Tarvittaessa voidaan myös ostaa ja perustaa uusia valtionyhtiöitä.


2    Pienennetään tulo- ja varallisuuseroja sekä tukitaan verovuodot
•   Kaikkia tuloja on verotettava samassa progressiivisessa verotaulukossa.
•   Pienituloisten verotusta on kevennettävä nostamalla tuloveron alaraja 10 000 euroon vuodessa.
•   Suurituloisten verotusta on nostettava etenkin isoista pääomatuloista osinkojen verohelpotukset poistamalla.
•   Pienyrittäjiä on tuettava nostamalla arvonlisäveron tilittämisen alaraja 25 000 euroon.
•   Ruoan arvonlisäveroa on laskettava. Alv nostaa myös työvoimavaltaisten palvelualojen hinnoittelua ja työnhintaa, eikä niiden verotusta pidä kiristää.
•   Varallisuusvero on palautettava.
•   Ylisuurten eläkkeiden ns. solidaarisuusveroa on korotettava, kunnes saadaan voimaan yhtenäinen progressiivinen verotaulukko.
•   Perintöveroa ei saa korvata luovutusvoittoverolla ja siten huonontaa tavallisten asuntojen perijöiden asemaa. Ei ole myöskään yritysten ja työntekijöiden etu, että perijöitä ohjataan omistamaan yritys, vaikka osaamista ja halua yrittämiseen ei olisi.
•   Säädetään 30 % lähdevero hallintarekisteröityjen osakkeiden osingoille. Ulkomainen omistaja voi vaatia jälkikäteen veronpa¬lautusta kotimaansa verotason tai verosopimuksen ylittävältä osalta.
•   Nykyinen tilaajavastuu laajennetaan koko alihankintaketjun kattavaksi ketjuvastuuksi verotuksesta.
•   Ydinvoimaloiden omistajien ansaitsemattomat päästökauppavoitot on verotettava windfall-verolla.
•   Hintoja nostavia välillisiä veroja ja maksuja ei pidä nostaa kuin poikkeustapauksissa esimerkiksi paremman ympäristöohjauksen vuoksi. Silloin ne on aina kompensoitava pienituloisille.
•   Otetaan käyttöön tyyppihyväksytyt kassat, joista verotarkastus voi tarkastaa myynnin ja kirjanpidon vastaavuuden. Tämä on olennainen osa harmaan talouden torjuntaa.


3    Veroparatiisitaloudesta aitoon kansainvälisyyteen
4    Ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikasta kestävää
5    Inhimillistetään työelämä
•   Pätkä-, silppu- ja vuokratyöntekijöille on annettava samat oikeudet kuin vakituisissa työsuhteissa ja turvattava myös niiden toteutuminen.
•   Vuokratyöntekijöiden käyttäminen muuten kuin toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa vuokratyötä välittävissä yrityksissä on kiellettävä lailla.
•   Työntekijöille on maksettava takuupalkka ja nollasopimukset on kiellettävä.
•   Muissa kuin vakituisissa ja kokoaikaisissa työsuhteissa työskenteleville on maksettava silpputyölisää. Osa-aikatyöhön tulee olla perusteltu syy, joka kirjataan työsopimukseen.
•   Muutosturvaa on parannettava yli 50-vuotiaille työntekijöille ja irtisanovan yrityksen vastuuta irtisanottavien eläkekustannuksista on kasvatettava.
•   Mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneille mutta takaisin työelämään haluaville on räätälöitävä polkuja takaisin työelämään.
•   Luodaan Eurooppaan yhtenäinen irtisanomissuojan vähimmäis- ja korvaustaso.
•   Palkkatasa-arvon saavuttamiseksi luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta palkkatietoihin on laajennettava ja naisvaltaisten ammattien palkkoja korotettava.
•   Nykyinen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa pitää yhdistää 6+6+6-malliksi, jossa molemmille vanhemmille on varattu yksi 6 kuukauden jakso ja yhden jakson vanhemmat saavat käyttää haluamallaan tavalla.
•   Vanhemmuudesta aiheutuvat kulut on tasattava kaikkien työnantajien kesken.
•   Työehtosopimusten yleissitovaa asemaa vahvistetaan ja niiden rinnalle säädetään lakiin perustuva vähimmäispalkka. Samalla ratifioidaan Euroopan sosiaalisen peruskirjan artikla 4.1. jonka soveltamisohjeen mukaan palkan on oltava vähintään 60 % maan nettokeskipalkasta.
•   Työntekijöiden alipalkkaus on säädettävä laissa petokseksi ja työnantajan työehtosopimus-shoppailu estettävä lainsäädännöllä.
•   Ammattiliitoille on säädettävä kanneoikeus, jotta ne voivat puuttua painostukseen ja syrjintään.
•   Nuorten työelämään siirtymistä pitää helpottaa esimerkiksi panostamalla oppisopimuskoulutukseen, laadukkaaseen ja riittävään työharjoitteluun sekä riittäviin koulutuspaikkamääriin.
•   Työntekijöille on annettava oikeus osallistua yhtiöiden hallitusten valintaan.


6    Monimutkaisesta sosiaaliturvasta riittävään perustuloon
7    Terveyserot pienemmiksi tasa-arvoisilla ja laadukkailla palveluilla
•   Sote-palveluille ei aseteta leikkausautomaattina toimivaa budjettikehysjärjestelmää, vaan niiden on kerättävä oma rahoituksensa kuntaveroa korvaavalla sote-verolla.
•   Sote-alueiden päätöksenteko on järjestettävä demokraattisesti suorilla vaaleilla.
•   Terveyskeskusten asiakasmaksuista on luovuttava.
•   Terveydenhuollon kustannukset on katettava verovaroin yksikanavaisella rahoituksella.
•   Yksityisten terveyspalveluiden subventointi Kelan sairausvakuutuksen kautta on lopetettava.
•   Lääkkeiden korvausjärjestelmää tulee muuttaa helpottamaan pitkäaikaissairaiden ja paljon lääkkeitä tarvitsevien potilaiden kustannuksia.
•   Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon voimavaroja ja ohjausta on vahvistettava määrittelemällä riittävä lakisääteinen palvelutaso.
•   Päivähoidon ryhmäkoot on säädettävä lailla.
•   Jokaisella lapsella on oltava oikeus varhaiskasvatukseen.
•   Lastensuojelun rahoitus on turvattava sekä ennaltaehkäisevien että korjaavien palveluiden osalta. Lastensuojelun toimivuus on ihmisoikeuskysymys.
•   Vanhuspalvelulakiin on säädettävä sitovat henkilöstömitoitukset ja vähimmäismitoitus on nostettava 0,7 hoitohenkilöön hoidettavaa kohden.
•   Omaishoidontuen on oltava riittävä ja se on siirrettävä Kelan maksettavaksi.
•   Mielenterveysongelmiin on saatava nopeammin apua.
•   Kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on huomioitava ihmisten moninaisuus. On parannettava henkilökunnan koulutuksella palveluiden valmiuksia kohdata esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kunnioittavasti.
•   Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille on oltava tarjolla matalan kynnyksen apua ja turvakotiin pääsemisestä on tehtävä subjektiivinen oikeus.


8    Sivistystä yhteisellä koulutuksella
9    Taide ja kulttuuri ovat perusoikeuksia
10   Kaikille mahdollisuus mielekkääseen liikuntaan
11   Liikennepolitiikalla parempi ympäristö ja arki
12   Kohtuullistetaan asumisen hintaa
13   Vastakkainasettelusta rauhan rakentamiseen
14   Demokratiaa vahvistetaan paremmalla hallinnolla

Liiallisen avauksen pituuden ehkäisemiseksi jätin suurimman osan Vasemmistoliiton konkreettisista toimenpide-ehdotuksista luettavaksi itse: http://www.vasemmisto.fi/ajankohtaista/vasemmistoliiton-eduskuntavaaliohjelma-2015/

---

Ketjussa voi pohtia millä perustein äänestäisi Vasemmistoliittoa, ja millä perustein ei. Lisäksi tämä on hyvä paikka erilaisilla poliittisille uutislinkeille, debattilinkeille, kehuille ja haukuille.

Itse vastustan kaikkea "pakon edessä" tapahtuvaa leikkaamista ja siihen liittyvää lyhytkatseista tehostamista, ja sen sijasta kannatan hyvinvoinnin näkökulmasta tapahtuvaa investointia ja tehostamista. Kannatan lähes kaikkea infrastruktuurin rakentamista ja kunnostamista. Kannatan investointia mahdollisimman varhaiseen lapsuuden vaiheeseen kohdistuvaan ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön, aina neuvolatoiminnasta päivähoidon kautta esikouluun ja peruskouluun. Nämä ovat kannaltani oleellisia, ja Vasemmisto on niiden suhteessa hyvä protestiäänestämisen vaihtoehto: en ole toki lyönyt kantaani lukkoon.   

Poissa Toope

 • Konkari
 • Viestejä: 16442
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #1 : ti 10.03.2015, 20:55:32 »
Hyvä avaus mielestäni. Ei tosin pikaisen lukemisen perusteella vaikuta järin uskottavalta, koska pyrkii pitämään kiinni "saavutetuista eduista", vaikka niitä voitaisiin rahoittaa vain velkarahalla. Oikeistolaisemmat (Kok. ja PS) aloitteet ovat sinänsä realistisempia, koska niissä myönnetään suoraan se, että valtion menoja tulee vähentää useiden miljardien edestä.
"Siirtolaisuuden hyväksyminen kehitysmaista oli pahin virhe, jonka länsimaat tekivät Toisen Maailmansodan jälkeen." - Toope
Toope Tahalle: "En minäkään vastustaisi islamia, jos se olisi, mitä esität. Pelkään sitä, koska kokemus islamista on niin erilainen, mitä esität."
goo

Poissa wade

 • Konkari
 • Viestejä: 1559
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #2 : ti 10.03.2015, 21:07:51 »
Hyvä avaus mielestäni. Ei tosin pikaisen lukemisen perusteella vaikuta järin uskottavalta, koska pyrkii pitämään kiinni "saavutetuista eduista", vaikka niitä voitaisiin rahoittaa vain velkarahalla. Oikeistolaisemmat (Kok. ja PS) aloitteet ovat sinänsä realistisempia, koska niissä myönnetään suoraan se, että valtion menoja tulee vähentää useiden miljardien edestä.

Vasemmistoliitto ottaa mieluummin velkaa kuin leikkaa: "Leikkausten sijaan tarvitaan lähivuosina vuosittain useiden miljardien julkisia lisäpanostuksia ekologisesti kestävän tuotannon edistämiseen ja hyvinvointipalvelujen sekä perusturvan rakennemuutokseen. Julkiset investoinnit kertautuvat yksityisten investointien kasvuna."

Luotto on kuitenkin kova: "Investoinnit maksavat itsensä takaisin talouskasvun kautta muutamassa vuodessa. Julkisen talouden tulot ja palveluiden rahoitus vahvistuvat, sekä pitkän aikavälin velkaantuminen voidaan taittaa."

Korvani punoittavat jonkin verran lukiessani heidän luottamusta huokuvia lauseitaan; mutta toisaalta minä en myöskään usko missään nimessä siihen että leikkauslistoilla ja niiden kanssa samaan aikaan hoettavalla "tehostamisella" saadaan mitään pitkän aikavälin hyötyä.

Toki näitä vaaliohjelmia tulee lukea utopistisina sikäli, että yksikään puolue ei tule saamaan tavoitteitaan sellaisenaan läpi. Tietenkään.

Poissa Laika

 • Konkari
 • Viestejä: 5561
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #3 : ti 10.03.2015, 22:23:30 »
Kansan talous tieteiliän ja kansantaloustieteilijän erona on, ettei kansantaloustieteilijä tunne erityistä fobiaa velkaa kohtaan, etenkään silloin kun markkinarahaa saa melkein nollakorolla (tosiasiassa säästöt tulevat käytännössä useimmissa tapauksissa kalliimmiksi). Esimerkiksi infrasta huolehtimisen laiminlyönti on hölmöä -ellei sitten aiota alaskirjata kokonaisia paikkakuntia, mitä sitäkään en sinänsä pidä mahdottomana. Aivan erityisen typerää on säästää korjausrakentamisesta, jotta odottaisimme... niin, mitä? Sitäkö, kun työllisyysaste on nykyistä korkeampi, korjausrakentaminen suhteellisesti kalliimpaa ja korjattavat vauriot pahempia?

Joitain juttuja vasemmistoliiton ohjelmassa en ymmärrä, kuten nyt kategorista ydinvoimavastaisuutta (näyttäisikö joku ydinvoimarakentamisen aiheuttamat päästöt kontra hiilivoimalarakentamisen päästöt elinkaarimalleineen, koska muuten ette saa minua uskomaan kohtauksia ydinvoimasta) tai alv-rajan tähtitieteellistä nostoa. Millä alv-vapahdus ajateltiin rahoittaa?

Aion silti äänestää vasemmistoa, koska thatcherilainen politiikka tuhoaisi maan hitaasti kalvamalla. Toopelle tiedoksi, että ps on talouspoliittisesti lähempänä demareita kuin kokoomusta, ainakin oli viimeksi kun ps:n ehdokkailta kysyttiin.

Muok. Ohjelman salakavalasta viittauksesta EU:n kasvu- ja vakaussopimukseen olen samaa mieltä. Se olisi pitänyt repiä palasiksi ajat sitten.
« Viimeksi muokattu: ti 10.03.2015, 22:30:46 kirjoittanut Laika »
Custom will reconcile people to any atrocity; and fashion will drive them to acquire any custom.

-George Bernard Shaw, Killing For Sport, Preface (1914)

Poissa MrKAT

 • Konkari
 • Viestejä: 7526
 • Hai Sie valkolaane!
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #4 : ke 11.03.2015, 00:39:36 »
US:n päätoimittaja Huusko repäisi eilen esiin tään jutun, tään vuoden populistipuolue ei ole PS vaan VAS!

Näissäkin vaaleissa on populisti (joka ei ole Soini)
Tässä maailmantilanteessa Suomen neljä suurinta gallup-puoluetta – keskusta, kokoomus, SDP ja perussuomalaiset – jakavat varsin samanlaisen tilannekuvan. Niiden kaikkien johtohahmot ymmärtävät, että Suomen valtion velkakierre on saatava tulevan vaalikauden aikana poikki tai hukka perii. Seitsemän-kahdeksan miljardia euroa syömävelkaa per vuosi ei vain käy.
..
Aivan omille linjoilleen on lähtenyt Kreikan vasemmistopopulistisen Syrizan vaalivoitosta voimaa saanut suomalainen vasemmistoliitto. Se tarjoaa lääkkeeksi velaksi elvytystä aitoakin aidompaan populistityyliin.

 - US Markku Huusko puheenvuoro 9.3.2015:Näissäkin vaaleissa,,


Varma tehoton oppositio odottaa.. äänet hukkaan..
Missä kohu siellä punanenä persu.  
Missä punanenä persu siellä poliisi.

Poissa Hayabusa

 • Konkari
 • Viestejä: 3087
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #5 : ke 11.03.2015, 07:33:58 »
Kaikkien puolueiden vaaliohjelmissaan esittämät tavoitteet työllisyydestä, terveydenhoidosta ja muista asioista ovat varmasti hyviä. Keinoista löytyy arvosteltavaa. Tuossa vasemmistoliiton ohjelmassa osa keinoista on hyvin ylimalkaisia, osa taas yksittäisiä pieniä asioita. Niinpä on vaikea arvioida miten oikeasti puolue hoitaisi maan asioita. Epäilen, että sama epätasaisuus ja epämääräisyys pätee myös muihin puolueisiin.

Poissa Taha Islam

 • Lukija
 • Konkari
 • *
 • Viestejä: 8269
  • Vapaa Näkökulma
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #6 : ke 11.03.2015, 07:42:16 »
Aion silti äänestää vasemmistoa, koska thatcherilainen politiikka tuhoaisi maan hitaasti kalvamalla. Toopelle tiedoksi, että ps on talouspoliittisesti lähempänä demareita kuin kokoomusta, ainakin oli viimeksi kun ps:n ehdokkailta kysyttiin.

Tämä on oikein: Sanoo äänestävänsä sitä, mitä pitää oikeana, mutta kopissa valitsee sen, josta on itselle eniten hyötyä.
"Varsinainen asia, jos sellaista oli, jäi nyt kirjoittamatta. No, onhan päivä vielä huomennakin."

Poissa wade

 • Konkari
 • Viestejä: 1559
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #7 : ke 11.03.2015, 07:53:51 »
YLE:n nuorten vaalitentissä Arhinmäen lupaukset nuorille:
Hyviä koulutuspaikkoja
Riittävä opintotuki
Harrastusmahdollisuuksiin panostaminen

Poissa Laika

 • Konkari
 • Viestejä: 5561
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #8 : ke 11.03.2015, 11:54:19 »
US:n päätoimittaja Huusko repäisi eilen esiin tään jutun, tään vuoden populistipuolue ei ole PS vaan VAS!

Näissäkin vaaleissa on populisti (joka ei ole Soini)
Tässä maailmantilanteessa Suomen neljä suurinta gallup-puoluetta – keskusta, kokoomus, SDP ja perussuomalaiset – jakavat varsin samanlaisen tilannekuvan. Niiden kaikkien johtohahmot ymmärtävät, että Suomen valtion velkakierre on saatava tulevan vaalikauden aikana poikki tai hukka perii. Seitsemän-kahdeksan miljardia euroa syömävelkaa per vuosi ei vain käy.
..
Aivan omille linjoilleen on lähtenyt Kreikan vasemmistopopulistisen Syrizan vaalivoitosta voimaa saanut suomalainen vasemmistoliitto. Se tarjoaa lääkkeeksi velaksi elvytystä aitoakin aidompaan populistityyliin.

 - US Markku Huusko puheenvuoro 9.3.2015:Näissäkin vaaleissa,,


Varma tehoton oppositio odottaa.. äänet hukkaan..

Markku Huusko on populisti ja kansan talous tieteiliä. Hänenlaisiaan on julkisessa diskurssissa esiintynyt paljon: niitä jotka kuvittelevat ilmaisseensa jonkin perustavan totuuden taloudesta mainitsemalla Kreikan velkaantumisen (vaikka kuten ent. Näkökulmallakin usein sai havaita, eivät ymmärrä analogiaansa itse).

Aion silti äänestää vasemmistoa, koska thatcherilainen politiikka tuhoaisi maan hitaasti kalvamalla. Toopelle tiedoksi, että ps on talouspoliittisesti lähempänä demareita kuin kokoomusta, ainakin oli viimeksi kun ps:n ehdokkailta kysyttiin.

Tämä on oikein: Sanoo äänestävänsä sitä, mitä pitää oikeana, mutta kopissa valitsee sen, josta on itselle eniten hyötyä.

Huomautustasi on vaikea avata ymmärrettäväksi.
« Viimeksi muokattu: ke 11.03.2015, 11:58:53 kirjoittanut Laika »
Custom will reconcile people to any atrocity; and fashion will drive them to acquire any custom.

-George Bernard Shaw, Killing For Sport, Preface (1914)

Poissa Taha Islam

 • Lukija
 • Konkari
 • *
 • Viestejä: 8269
  • Vapaa Näkökulma
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #9 : ke 11.03.2015, 12:14:28 »
Huomautustasi on vaikea avata ymmärrettäväksi.
Kun ilmoittaa äänestävänsä vasemmistoa, vallanhaluinen oikeistopoliitikko joutuu ottamaan sen huomioon ja muokkaamaan ainakin vaalilupauksiaan. Kopissa sitten vetelet viivat niin, että saat siitä eniten henkilökohtaista hyötyä, koska kukaan ei saa tietää kuinka äänestit.

Muuten, miksi äänestäjä ei kanna vastuuta äänestään?
"Varsinainen asia, jos sellaista oli, jäi nyt kirjoittamatta. No, onhan päivä vielä huomennakin."

Poissa Laika

 • Konkari
 • Viestejä: 5561
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #10 : ke 11.03.2015, 13:42:17 »
Huomautustasi on vaikea avata ymmärrettäväksi.
Kun ilmoittaa äänestävänsä vasemmistoa, vallanhaluinen oikeistopoliitikko joutuu ottamaan sen huomioon ja muokkaamaan ainakin vaalilupauksiaan. Kopissa sitten vetelet viivat niin, että saat siitä eniten henkilökohtaista hyötyä, koska kukaan ei saa tietää kuinka äänestit.

Muuten, miksi äänestäjä ei kanna vastuuta äänestään?

Suothan anteeksi, mutta mitä käsittelemistä tuossa kysymyksessä on henkilön kanssa, jonka mielestä anonyymeinä pysyvät ihmiset ovat vain roolihahmoja?

Ei tarvitse vastata, arvaan että tiedät vastaukset vain omiin kysymyksiisi.
Custom will reconcile people to any atrocity; and fashion will drive them to acquire any custom.

-George Bernard Shaw, Killing For Sport, Preface (1914)

Poissa jargon

 • Täysjäsen
 • Viestejä: 144
 • Lösningar är inte svaret. Richard Nixon
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #11 : ke 11.03.2015, 14:56:03 »
Kävi vaaleissa miten tahansa tuleva hallitus ottaa velkaa joka tapauksessa. Kysymys on siitä jaetaanko se konsulttifirmoille, poliittisille avustajille, ajatuspajoille, ulkopuolisille himasille, vai luodaanko sillä oikeita työpaikkoja, joilla olisi muutakin kuin brändiarvoa kansainvälisessä jetsetissä.

Kun sote- uudistus hyväksytään, se tarkoittaa käytännössä ainakin miljardin euron vuosittaista siirtoa kansantaloudesta yksityiselle pääomalle veroparatiiseihin. Se maksatetaan veronmaksajilla puoluekantaan katsomatta. Veroja tullaan siirtämään yhä enemmän keskiluokan kannettavaksi, sillä ylemmät tuloluokat siirtyvät enenevässä määrin kevyemmän verotuksen piiriin, tai täydelliseen verottomuuteen.

Perheyritysten varjolla toteutettava tulonsiirto mahdollistaa työhön ja kilpailuun kyllästyneen yläluokan vesoille luovan toimettomuuden tilan. Heille perustetaan lisää konsulttifirmoja ja ajatuspajoja, jotka suosittelevat tulevillekin hallituksille leikkauslistoja köyhien kyykyttämiseksi ja peruslaiskureiden innostamiseksi työn tekemiseen euro per tunti.

Suomessa ei ole vasemmistoa. Sanakin aiheuttaa maagista kammoa. Säälittää lukea asiantuntija Soininvaaran ja kumppaneiden lääkkeitä tautiin, jota ei ole.
Abstraktit päättelyt eivät voi ratkaista mitään tosiasiaa tai olemassaoloa koskevaa kysymystä. David Hume

Poissa jargon

 • Täysjäsen
 • Viestejä: 144
 • Lösningar är inte svaret. Richard Nixon
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #12 : ke 11.03.2015, 15:06:10 »
Miksi muuten oikeisto nyt ilmoittautuu juuri niiden toteutuneiden yhteiskunnan muutosten puolustajaksi, joita se verissä päin vastusti? Näitä ovat 8-tuntisesta työpäivästä peruskouluun kaikki ne asiat, jotka ovat tehneet Suomesta yhden maailman kärkimaan, hyvinvointivaltion. Eli status hyvinvointivaltiona on pysyvä merkki oikeiston politiikan kärsimästä tappiosta aiemmin. On ilmiselvää, että oikeiston pyrkimys on tuhota tämä "muisto"merkki, vaikka muuta väitetään.
Abstraktit päättelyt eivät voi ratkaista mitään tosiasiaa tai olemassaoloa koskevaa kysymystä. David Hume

Poissa jargon

 • Täysjäsen
 • Viestejä: 144
 • Lösningar är inte svaret. Richard Nixon
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #13 : ke 11.03.2015, 17:02:07 »
Löysin vihdoin sopivan määrittelyn yritykselleni puhua yhteiskunnasta ja taloustieteestä. Taloustiede ei ole "kovaa" tiedettä, eikä se matemaattisista mallinnuksistaan huolimatta eroa muusta yhteiskuntatieteestä. Taloustiede on osa yhteiskunnallista järjestäytymistä. Se on aina sitoutunut johonkin kuvittelemaansa yhteiskuntaideaaliin. Seuraavassa Heikki Patomäki vastaa blogissaan kirjoittajalle, joka vetoaa taloustieteen empiirisyyteen ja matemaattiseen mallinnukseen osoittaakseen alan "kovaksi" tieteeksi.

"Tämä on aihepiiri, jota olen käsitellyt lukuisissa julkaisuissani, ja jota opetan metodologia-kursseillani. Argumentin tiivistäminen tässä on väistämättä pelkistettyä. Tässä kuitenkin pääpointit mahdollisimman lyhyesti ja tiiviisti:

• olennaista on erottaa suljetut ja avoimet järjestelmät
• vain suljetuissa järjestelmissä voidaan havaita yksinkertaisia, matemaattiseen muotoon puettavissa olevia lainalaisuuksia (sellaisia kuin Newtonin tai Ohmin lait, tai Maxwellin ja Einsteinin kenttäyhtälöt)
• kosmoksen kokonaisuudessa asiat muuttuvat niin hitaasti, että voidaan jotenkin järkevästi ajatella esimerkiksi aurinkokuntamme olevan suljettu järjestelmä, jossa näyttäisi noudattavan suhteellisen tarkkoja säännönmukaisuuksia (tarkemmassa katsannossa sekin paljastuu avoimeksi systeemiksi)
• muilla aloilla tällaisia lainalaisuuksia voidaan löytää vain tutkijoiden työn tuloksena, eli kun laboratoriossa suljetaan kaikki muut tekijät pois paitsi itse mekanismi, jota tutkitaan
• yhteiskunnassa järjestelmät ovat avoimia sekä ulkoisesti että sisäisesti: järjestelmän toimintaan voivat aina puuttua monet ulkoiset mekanismit ja prosessit; ja lisäksi myös sisäisiä, laadullisia muutoksia tapahtuu koko ajan, johtuen muun muassa oppimisesta
• toimintaa ja rakenteita konstituoivat merkitykset ovat konteksti-sidonnaisia, eli yksiselitteisen määrän mittaaminen ei usein ole mahdollista
• näistä syistä yhteiskuntatieteet ovat olennaisesti historiallisia ja laadullisia tieteitä

Näistä teeseistä seuraa se perusoivallus, että matemaattinen kieli soveltuu joko huonosti tai monissa yhteyksissä ei lainkaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Fysikaalisen todellisuuden ymmärtämisessä matematiikalla on ollut valtavan suuri ja tärkeä rooli, ja elämätieteissä tai esimerkiksi vakuutusteollisuudessa tilastollisella matematiikalla on myös järkevät käyttötarkoitukseensa."

http://patomaki.fi/2015/02/lisavastauksia-ja-kysymyksia-asiattomille-bloggareille-mika-siis-olikaan-uusklassikoiden-perusajattelu/#more-1565

Omasta puolestani haluan lisätä, että talouteen vaikuttavat ratkaisevasti tekniset keksinnöt, joita edes kyseisen alan spesialistit eivät kykene ennakoimaan. Siksi kaikkien taloustieteiden ja tulevaisuuden tieteellisten tutkijoiden ennustukset häviävät säännöllisesti esim. simpanssien arpomille nopille tulevaisuuden "mustista joutsenista".

Ps. Patomäen kirjoituksen loppu on juuri tänään tarpeellista lisätä tähän.

"Toisin sanoen keskustelun edetessä on esille tullut vain sellaisia näkökohtia, jotka aiempaakin voimallisemmin puoltavat esittämääni julkisten investointien ohjelmaa. Siitä huolimatta valtalehtien pääkirjoitustoimittajat, Juhana Vartiaisen kaltaiset talousoppineet ja suurten puolueiden poliitikot huutavat kilpaa lisää ”kipeitä leikkauksia ja säästöjä” (kaikilta muilta paitsi kaikkein varakkaimmilta ja puolustusvoimilta). Osa vaatii innokkaasti myös ammattiliittojen murskaamista ja palkkojen alentamista. He tekevät kaikkensa romuttaakseen tämän maan.

Heikki Patomäki

PS. Kaikki nämä laskelmat olettavat tilanteen, jossa valtio joutuu lainaamaan elvytys- ja investointivarat kansainvälisiltä rahamarkkinoilta. Kaikkein järkevintä nykytilanteessa olisi kuitenkin hyödyntää keskuspankkirahoitusta."
« Viimeksi muokattu: ke 11.03.2015, 17:29:49 kirjoittanut jargon »
Abstraktit päättelyt eivät voi ratkaista mitään tosiasiaa tai olemassaoloa koskevaa kysymystä. David Hume

Poissa wade

 • Konkari
 • Viestejä: 1559
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #14 : ke 11.03.2015, 19:41:26 »
^^Tässä valossa se, kuinka leikkauslistat ja lainanoton taittaminen pikaisesti kipeillä päätöksillä on alkanut kuullostaa ainoalta mahdollisuudelta, ts. taloustieteelliseltä faktalta; ja vastaavasti vasemmistolaisuus on saatu kuullostamaan hupsujen fantasialta, on huolestuttavaa. Poliittisessa puheessamme oikeistolainen etu on saanut vakuuttavuuden muodon.

Tätä edesauttaa oikeiston tapa omaksua vasemmistolaisia käsitteitä, kuten jargon myös aiemmin mainitsi: strategia hidastaa oikeistolaistumisen kehitystä, mutta ei tee oikeistosta hyvinvointivaltion puolustajaa. Vaikka Apunen on pelottava ja pelle samassa paketissa, hän ei sentään verhoa oikeistolaista viestiään hyvinvointivaltion puolustamiseen.

Poissa MrKAT

 • Konkari
 • Viestejä: 7526
 • Hai Sie valkolaane!
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #15 : ke 11.03.2015, 22:23:54 »
VAS vastustaa jyrkästi CO2:n siirtämistä jälkipolvien niskaan, mutta
kannattaa lämpimästi Velkataakan siirtämistä jälkipolvien niskaan.

Ristiriita vaikuttaa huvittavalta, niinkauan kun ei pääse hallitukseen..


Missä kohu siellä punanenä persu.  
Missä punanenä persu siellä poliisi.

Paikalla urogallus

 • Konkari
 • Viestejä: 3171
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #16 : ke 11.03.2015, 22:37:20 »
VAS vastustaa jyrkästi CO2:n siirtämistä jälkipolvien niskaan, mutta
kannattaa lämpimästi Velkataakan siirtämistä jälkipolvien niskaan.

Ristiriita vaikuttaa huvittavalta, niinkauan kun ei pääse hallitukseen..

Njaa. Ei kovin kummoinen ristiriita.

Jos CO2:sta pitää merkittävänä ongelmana, niin päästöihin puuttuminen on ensi sijalla verrattuna velkataakkaan. Toisaalta, Suomi ei yksinään voi lopettaa maailman päästöjä, mutta voi ainakin vähentää omaa velkaantumistahtiaan.

Poissa Hayabusa

 • Konkari
 • Viestejä: 3087
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #17 : ke 11.03.2015, 22:45:22 »
VAS vastustaa jyrkästi CO2:n siirtämistä jälkipolvien niskaan, mutta
kannattaa lämpimästi Velkataakan siirtämistä jälkipolvien niskaan.

Ristiriita vaikuttaa huvittavalta, niinkauan kun ei pääse hallitukseen..

Vasemmistoliitto kannatti eduskunnassa CO2-taakan ottamista jo nykypolven kannettavaksi vastustamalla ydinvoiman lisärakentamista.

Poissa Juha

 • Pyöritelmänkehittäjä
 • Konkari
 • Viestejä: 10809
 • Pyörii työssään & kierii pyöriessään
Vs: Vasemmistoliitto - eduskuntavaaliohjelma 2015
« Vastaus #18 : to 12.03.2015, 21:27:14 »

Ohjelmalistausta on vaikea arvioida. Perusteet ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset ratkaisut tai listat. Perusteet eivät erotu listalta. Varmaan ehkä jostain.

Kunnon perusteita hyvästä systeemistä kaipaa. (vrt pyrkimys Jatkumon käytäntöjen toimivuuteen ja selkeyteen)
Pyöritelmäå: http://jatkumo.net/index.php?action=profile;area=showposts;sa=messages;u=2
(Ehkä alkua tai loppua, tai sitä sun tätä)